PRIVACY POLICY & ALGEMENE VOORWAARDEN 

A. Privacybeleid

Algemeen

Wij appreciëren uw bezoek aan onze website en wij vinden uw privacy belangrijk.  Daarom informeren we u graag over de gebruiksvoorwaarden op deze website.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018 en gaat uit van Ediego Textile bvba, met zetel teWijgmaalsesteenweg 125
B-3150 Haacht met btw nr. 0836.235.959 en hierna ‘Ediego’ genoemd.

Ediego stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Tijdens uw contact met ons persoonlijk of via onze website kan het voorkomen dat u persoonlijke informatie (zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer) met ons deelt. Dit zijn uw “persoonsgegevens”.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze diensten aan te bieden. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen. Ediego Textiles bvba behoudt zich het recht om de onderhavige gebruiksvoorwaarden, te allen tijde en zonder vooropzeg, te wijzigen of aan te passen.

De verwerking van persoonsgegevens

Ediego verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van onze diensten. Gegevens worden bijvoorbeeld meegedeeld door personen zelf bij een contactopname, bij het downloaden van een Ebook of  wanneer door Ediego diensten worden verleend.

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijnde de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is. De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Ediego Textiles en u.

De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen.

Ediego verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:

 • Klantenbeheer
 • Informatie over onze professionele en sociale activiteiten, of ander onderwerpen die u kunnen aanbelangen
 • Voor de verdere uitvoering van overeenkomsten
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen

Ediego zal de persoonsgegevens verstrekken aan verwerkers indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om onze activiteiten te kunnen uitoefenen. Dit zal op een proportionele wijze gebeuren.

Ediego opteert voor partners die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens kunnen waarborgen.

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie kan u terugvinden in onze Cookie Policy.

Rechten van de betrokkene

Wil u uw gegevens raadplegen, overdragen, wijzigen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor een e-mail sturen, mits bewijs door kopie van uw identiteitskaart, naar het e-mailadres info@ediegotextiles.be. Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen.  De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en zolang dit technisch mogelijk is. Uw aanvraag zal steeds zo snel mogelijk behandeld worden. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn. Wanneer er sprake is van een datalek waardoor uw rechten en de bescherming van uw persoonsgegevens dreigen te worden geschonden zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u, bij een hoog risico voor uw rechten en vrijheden van natuurlijke personen, als  betrokkene worden geïnformeerd.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Ediego heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens, te vermijden. In geen geval kan Ediego Textiles aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ediegotextiles.be

Gebruik van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn.

Aangaande minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Op deze manier kan er voorkomen worden dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ediegotextiles.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze Privacyverklaring.

Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.

Het privacybeleid bij Ediego is onderworpen aan het Belgisch recht.

De Belgische Autoriteiten (bv. de Gegevensbeschermingsautoriteit) en de Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen en klachten die zouden rijzen met betrekking tot deze verklaring of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

B.  Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website van Ediego Textile bvba (de beheerder), met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, Ebooks e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Ediego of rechthoudende derden.

Elke inbreuk op deze rechten, is verboden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content van de website, inclusief de inhoud van onze Ebooks, gratis aangeboden op onze website, of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk (per e-mail) aan ons te worden aangevraagd.

De informatie (teksten, beelden, Ebooks en links) op deze website zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij ons het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Inhoud van de site

Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De website wordt regelmatig bijgewerkt door de beheerder of zijn medewerkers. Toch kan de beheerder niet garanderen dat de informatie of gegevens juist, correct, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. Ediego kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of verlies als gevolg van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en onze gratis aangeboden Ebooks.

De beheerder heeft het recht om op het even welk moment de aanwezige informatie op de site te wijzigen zonder de gebruikers daar voorafgaandelijk van te verwittigen.

De beheerder kan evenmin waarborgen dat alle functies van de site op elk moment beschikbaar zullen zijn zonder vergissingen of onderbrekingen, of dat alle vergissingen onmiddellijk zullen worden rechtgezet of dat de site of de infrastructuur die de toegang tot de site mogelijk maakt niet zal zijn aangetast door één of ander virus of door een ander schadelijk element.

De beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of alle (rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel) geleden schade voortkomend uit het gebruik van de site of uit de onmogelijkheid om de site te gebruiken.

Links naar andere websites

Ediego is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop www.ediegotextiles.be. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen dan die van Ediego. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet gegarandeerd worden.

Deze wettelijke bepalingen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of onze disclaimer, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@ediegotextiles.be per post.

C. Algemene Voorwaarden van Fluokledij – Ediego Textiles hierna ‘Ediego Textiles’ genoemd 

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ediego Textiles.
De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Ediego Textiles zoals ediegotextiles.befluorkledij.be,…
Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
Ediego Textiles behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Ediego Textiles erkend.
1.4 Ediego Textiles garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.1.b De goederen worden geleverd tot aan de eerste drempel en slechts dan wanneer de ondergrond vlak, glad en voldoende stevig is.
Ediego Textiles noch de transporteur kunnen aansprakelijk gehouden worden voor de schade die door afwijkende leveringen zou kunnen ontstaan.
Levering op het privé terrein van de koper kan gebeuren op vraag en risico van de koper.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Ediego Textiles  bestellingen tenminste binnen 14 dagen uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde artikel niet op voorraad is of niet meer leverbaar is), of indien er is om andere redenen vertraging ontstaat, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Ediego Textiles zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Ediego Textiles geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden.
Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief.
Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en zijn inclusief BTW voor de geldende producten, behalve op EdiegoTextiles.be daar zijn de prijzen exclusief.be.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren.
Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Ediego Textiles heeft teruggezonden, is de koop een feit.
De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Ediego Textiles.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de goederen dient te gebeuren in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Ediego Textiles er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.
4.3 Het herroeping recht geldt niet voor:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
 • goederen waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Ediego Textiles, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Ediego Textiles.
Ediego Textiles houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
Zie onze Privacy Policy.
5.2 Ediego Textiles respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Ediego Textiles maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 Ediego Textiles staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door Ediego Textiles, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de afnemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Ediego Textiles) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Ediego Textiles.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Ediego Textiles schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Ediego Textiles gegrond worden bevonden, zal Ediego Textiles naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Ediego Textiles en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Ediego Textiles tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Ediego Textiles gedekte bedrag.
Iedere aansprakelijkheid van Ediego Textiles voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Ediego Textiles is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Ediego Textiles in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Ediego Textiles en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Ediego Textiles zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Ediego Textiles slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Ediego Textiles gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Ediego Textiles kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Ediego Textiles en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Ediego Textiles op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Ediego Textiles behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen en tekeningen op de website van Ediego Textiles gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Ediego Textiles is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Ediego Textiles alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Ediego Textiles behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
In geen geval is Ediego Textiles gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Ediego Textiles bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Eigendom van alle door Ediego Textiles aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Ediego Textiles zolang de afnemer de vorderingen van Ediego Textiles uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Ediego Textiles wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
11.2 De door Ediego Textiles geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
11.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
11.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Ediego Textiles of een door Ediego Textiles aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Ediego Textiles haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
11.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Ediego Textiles zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
11.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Ediego Textiles.